Dr. Ritu Varshney

DST-SERB-National Post Doctoral Fellow (2021-Present)

Ph.D. – IIT Roorkee

M.Sc.- C.C.S University, Meerut, Uttar Pradesh

B.Sc. – C.C.S University, Meerut, Uttar Pradesh

Dr. Shubha Jain

Post Doctoral Fellow (2022-Present)

Ph.D. – IIT Hyderabad

M.Tech (Modelling and Simulation). – Defense Institute of Technology, Pune (DIAT)

B.Tech (Bio-Medical Engineering)-Samrat Ashok Technological Institute, Vidisha

Krishna Bhavsar

Ph.D. Scholar (2017-Present)

M.S (Pharm) – NIPER, Mohali

B.Pharm – MSU, Baroda

Sumedha Shah

Ph.D. Scholar (2019-Present)

M. Tech (Biochemical Engineering)- IIT BHU, Varanasi

B.Tech (Biochemical Engineering)- BTKIT, Dwarahat, Uttarakhand

Gitanjali Swarup

Ph.D. Scholar (2020-Present)

M.Sc. – School of Biotechnology, DAVV, Indore

B.Sc. – St. Xavier’s College, Ranchi

Priti Kanik

Ph.D. Scholar (2021-Present)

M.Sc.- St.Xavier’s College, Ahmedabad

B.Sc. -St.Xavier’s College, Ahmedabad

Alumni

 • Ph.D.
 1. GuruKrishna Kumar (2018)
 2. Krittika Ralhan (2019)
 3. Joshna Gadhavi (2021)
 4. Pravin Hivare (2021)
 • M.Tech
 1. Pritika Ghawri (2018)
 2. Aishawarya V. (2018)
 3. Ankita Maji (2019)
 4. Rahul Gupta(2019)
 5. Vishakha (2019)
 6. Chinmaya Panda (2020)
 7. Aakriti Bansal (2021)
 8. Tanushree Halder (2021)
 9. Akshaya Selvaraj (2021)
 10. Tamalika Paul (2021)
 11. Kratika Mujmer (2021)
 • JRF/SRF
 1. Shweta Gediya (2017-2018)